Set Menu’s

November 4, 2015 | Naga Thai Restaurant .................................................................................
Read More

Appetizers

November 4, 2015 | Naga Thai Restaurant .................................................................................
Read More

Salads

November 4, 2015 | Naga Thai Restaurant .................................................................................
Read More

Soup

November 4, 2015 | Naga Thai Restaurant .................................................................................
Read More

Grilled Dishes

November 4, 2015 | Naga Thai Restaurant .................................................................................
Read More

Chicken & Duck Dishes

November 4, 2015 | Naga Thai Restaurant .................................................................................
Read More

Beef Dishes

November 4, 2015 | Naga Thai Restaurant .................................................................................
Read More

Prawns Dishes

November 4, 2015 | Naga Thai Restaurant .................................................................................
Read More

Fish & Seafood

November 4, 2015 | Naga Thai Restaurant .................................................................................
Read More

Specialties

November 4, 2015 | Naga Thai Restaurant .................................................................................
Read More

Rice & Noodles

November 4, 2015 | Naga Thai Restaurant .................................................................................
Read More

Vegetarian

August 14, 2014 | Naga Thai Restaurant .................................................................................
Read More

Desserts

August 14, 2014 | Naga Thai Restaurant .................................................................................
Read More